Finansies

Geagte Ouer/s

Op die ouervergadering, gehou Maandag 12 November 2018, is die begroting vir 2019 eenparig deur die ouers teenwoordig aanvaar en goedgekeur. Skoolgeld vir die jaar 2019 is vasgestel op R 16 500.00 per jaar per leerder en moet maandeliks betaal word oor 11 (elf) maande vanaf Januarie 2019 tot November 2019 @ R 1500-00pm (opsioneel oor 10 (tien maande = R1650.00 pm)

(Uittreksel van Suid Afrikaanse Skole Wet 84 van 1996)

“’n ouer (al 2 biologiese ouers) is verantwoordelik vir die betaling van skoolgelde soos bepaal in terme van paragraaf 39, behalwe as hy of sy vrystelling het van betalings in terme van die wet. Die Beheerliggaam van ʼn publieke skool mag, deur middel van wetgewing, betaling van skoolgelde vereis van ouers wat verantwoordelik is om te betaal in terme van paragraaf 39”

2. SKOOLGELD BETALING: Skoolgeld is stiptelik betaalbaar per maand vanaf Januarie tot November 2019 d.w.s. in 11 paaiemente. Skoolgeld bedrag R 16 500.00 ÷ 11 maande = R1500-00 per maand per leerder. Sou ‘n ouer nie stiptelik skoolgeld maandeliks betaal nie en raak dan agter, tree die versnellingsklousule in werking en kan die volle bedrag opgeëis word in die vorm van ‘n finale aanmaning.

3. AFSLAG: R450.00 vir vol betaling van Skoolgeld voor of op 28 Februarie 2019

4. REëLINGS: geskied nie vanselfsprekend soos in 2018 nie.

Ouers wat wil reëlings tref vir 2019, moet dit asseblief skriftelik uiteensit en rig aan mev. Strydom. U kan dit e-pos: debiteure@pnhs.co.za, faks:012 5469463 of per hand stuur saam met die leerder asb.

5. DEBIETORDERS: Debietordervorms is beskikbaar by die kantoor. U paaiement sal dienooreenkomstig bereken word. Bestaande debietorders gaan voort vanaf 1 Januarie 2019 tensy anders gereël. Nuwe debietorders - tree in werking vanaf 1 Februarie 2019 tot 1 November 2019.

6. METODES VAN BETALING: - Kontant of per tjek of Debietorder maandelikse paaiement. - Debietkaart of Kredietkaart (ook begrotingsrekening). - Internet of bankdeposito (Faks, e-pos of stuur betalingsbewyse aan skool).

7. VRYSTELLINGS 2019: Albei (biologiese) ouers moet die vorm voltooi, al is hulle geskei, ongetroud of vervreemd. Nuwe GDO Vrystellingsvorms moet ingevul word vir 2019 en ouers moet daarop let dat VRYSTELLING vir 2018 nie outomaties oorgaan na die volgende jaar nie. Ouers moet asseblief nuwe vrystellingsvorms kom afhaal by mev. Strydom en daarvoor teken in die register.

Alle vorms moet ingehandig wees BY mev. Strydom voor of op 28 Februarie 2019

8. VRYSTELLINGS 2019: Albei (biologiese) ouers moet die vorm voltooi, al is hulle geskei Nuwe GDO vorms moet ingevul word vir 2019 en ouers moet daarop let dat VRYSTELLING vir 2018 nie outomaties oorgaan na die volgende jaar nie. Ouers moet asseblief die vrystellings vorm afhaal by mev Strydom en daarvoor teken in die register. Alle vorms moet ingehandig wees BY MEV STRYDOM voor of op 28 Februarie 2019 vir Administratiewe doeleindes.

9. BANKBESONDERHEDE Hoërskool Pretoria-Noord ABSA Rek. nr: 0606 500 12 Takkode: 509 145 Verw nr: Gebruik die rekeningnommer (dit is die 3 alfabetiese letters) of indien’n nuwe leerder, gebruik die naam en van. Nuwe leerders se rekening nommers word later toegeken op u staat. Stuur asb. bewys van betaling na: debiteure@pnhs.co.za


Terug